Privacyreglement van huisartsenpraktijk Waalfront

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Waalfront is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Waalfront hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Waalfront. Dit aanvraagformulier kon je opvragen bij de assistente. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

Je moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Waalfront is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Waalfront hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Waalfront wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Ben je 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten je op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als je een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe huisarts op de hoogte is van jouw medische geschiedenis. Jouw medische geschiedenis staat in jouw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude huisarts het dossier overdraagt aan jouw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw oude huisarts hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe huisarts.

Jouw medisch dossier wordt dan door jouw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat jouw huisarts hierover graag met je in gesprek.

 

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Huisartsenpraktijk Waalfront via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

 

Gebruik van de website

 1. Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet je je eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat de registratie is afgerond en je account, indien nodig, door Huisartsenpraktijk Waalfront is geaccordeerd, kun je direct hierop inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
 2. Als je een account hebt, dien je de toegang tot je account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Huisartsenpraktijk Waalfront mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf je account na aanmelding met je gebruikersnaam en wachtwoord, onder jou leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Huisartsenpraktijk Waalfront hebt gemeld dat een ander jou wachtwoord kent.
 1. Indien dat nodig is voor de door jou gevraagde dienst kan Huisartsenpraktijk Waalfront je verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 1. De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Huisartsenpraktijk Waalfront.
 1. Via de website kunnen jou persoonsgegevens worden verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door jou gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Huisartsenpraktijk Waalfront voor meer informatie.

 

Gebruiksregels

 1. Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 1. Indien Huisartsenpraktijk Waalfront constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij je waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Huisartsenpraktijk Waalfront zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Huisartsenpraktijk Waalfront zonder waarschuwing ingrijpen.
 1. Indien naar het oordeel van Huisartsenpraktijk Waalfront hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Huisartsenpraktijk Waalfront of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Huisartsenpraktijk Waalfront gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Huisartsenpraktijk Waalfront gerechtigd om jou naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op jou te verhalen.

 

Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Huisartsenpraktijk Waalfront onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Huisartsenpraktijk Waalfront dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

 

Intellectueel eigendom

De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Huisartsenpraktijk Waalfront of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Huisartsenpraktijk Waalfront, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

Duur en opzegging

 1. Zodra je een account aanmaakt gaat je een overeenkomst met Huisartsenpraktijk Waalfront aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft je het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 1. Je kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Huisartsenpraktijk Waalfront.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van je account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Wijzigingen voorwaarden

 1. Huisartsenpraktijk Waalfront mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat je daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 1. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Huisartsenpraktijk Waalfront gevestigd is.
 1. Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Huisartsenpraktijk Waalfront is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
 1. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 1. Huisartsenpraktijk Waalfront is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 1. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Huisartsenpraktijk Waalfront schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kun je stellen via de praktijk.